Need Help ?
Call: +977- 026460105

माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्ति हुने उमेद्वारहरुलाई स्थानीय तह रोज्ने बारेको सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७६।०४।३१

माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्ति हुने उमेद्वारहरुलाई स्थानीय तह रोज्ने बारेको सूचना ।