Need Help ?
Call: +977- 026460105

प्राथमिक तहमा स्थायी नियुक्ति लिने उमेद्वारहरुलाई स्थानीय तह छनौट गर्ने बारेको सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७६।०७।२०

प्राथमिक तहमा स्थायी नियुक्ति लिने उमेद्वारहरुलाई स्थानीय तह छनौट गर्ने बारेको सूचना ।