Need Help ?
Call: +977- 026460105

निम्न माध्यमिक तहमा सिफारिस हुने उमेद्वारहरुलाई स्थायी नियुक्ति लिने आउने बारेको सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७६।०७।२७

निम्न माध्यमिक तहमा सिफारिस हुने उमेद्वारहरुलाई स्थायी नियुक्ति लिने आउने बारेको सूचना ।