Need Help ?
Call: +977- 026460105

प्राथमिक तहमा स्थायी हुने उमेद्वारहरुले स्थायी नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने बारेको सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७६।०८।०२

प्राथमिक तहमा स्थायी हुने उमेद्वारहरुले स्थायी नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने बारेको सूचना