Need Help ?
Call: +977- 026460105

तेह्रथुम जिल्लामा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने पर्योजनको लागि विशेषज्ञ (रोष्टर) मा सूचिकृत हुनेहरुको सूची ।

प्रकाशित मिती:  २०७४।०५।०८

तेह्रथुम जिल्लामा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने पर्योजनको लागि विशेषज्ञ (रोष्टर) मा सूचिकृत हुनेहरुको सूची ।