Need Help ?
Call: +977- 026460105

२०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०, को एक्ज्याम्टेड समूहको अावेदन फाराम भर्ने तथा नियमित परीक्षार्थीको प्रयोगात्मक फाराम र परीक्षा शुल्क सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७४।०७।१०

२०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०, को एक्ज्याम्टेड समूहको अावेदन फाराम भर्ने तथा नियमित परीक्षार्थीको प्रयोगात्मक फाराम र परीक्षा शुल्क सम्बन्धी सूचना