Need Help ?
Call: +977- 026460105

प्रतिबेदनहरु

  • आ.ब.२०७२।०७३ को शिक्षक प्रस्तावित तलबी प्रतिवेदन

    प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।३०

    आ.ब.२०७२।०७३ को यस जिल्लामा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको  प्रस्तावित तलबी  प्रतिवेदन यहाँ राखिएको छ उक्त प्रतिवेदनमा कुनै कुरा सच्चाउनु पर्ने वा कुनै सुधार गर्नु पर्ने भएमा यस कार्यालयमा सुझाव दिनु हुनु सवै सरोकारवालाहरुमा अनुरोध गरिन्छ ।

    थप हेर्नुहोस