Need Help ?
Call: +977- 026460105

सुझाव सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई तेह्रथुम

म्याङ्लुङ्ग नगरपालिका

वडा नंः २

फोन नंः ०२६ ४६०१०५

वेभसाईटः www.deotehrathum.gov.np इमेल: terhathumdeo@gmail.com