Need Help ?
Call: +977- 026460105

समाचार बिस्तारमा

विद्यालयका सबै कक्षाकोठामा भित्ते घडी र रुटिन (समय तालिका)अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउन विव्यस र विद्यालयहरुलाई अनुरोध ।

विद्यालयका सबै कक्षाकोठामा भित्ते घडी र रुटिन (समय तालिका)अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउन विव्यस र विद्यालयहरुलाई अनुरोध ।