Need Help ?
Call: +977- 026460105

समाचार बिस्तारमा

सबै विद्यालयहरुले नयाँ कायम भएको स्थानीय तह अनुसारका नगरपालिका र गाउँपालिका अनुरुप ठेगाना परिवर्तन गर्नु हुन अनुरोध छ ।

सबै विद्यालयहरुले नयाँ कायम भएको स्थानीय तह अनुसारका नगरपालिका र गाउँपालिका अनुरुप ठेगाना परिवर्तन गर्नु हुन अनुरोध छ ।